splashy-themes_0.4_all

etc/splashy/themes/debian-cubism/FreeSans.ttf

 
etc/splashy/themes/debian-moreblue/FreeSans.ttf