python-soya_0.13.2-3+b1_amd64

usr/share/python-soya/FreeSans.ttf